Forenzička revizija

 

Ekonomiju posljednjih godina karakterišu krizne situacije i bankroti velikih privrednih sistema. U takvim ambijentima često se koriste metode upravljanja koje mogu nositi obilježja društveno neprihvatljivog ponašanja, koja za posljedice mogu imati veće ili manje štete po kompanije, vlasnike, zaposlene ili ekonomiju zemlje.

Da bi se uspjelo u otkrivanju i adekvatnom dokazivanju štetnih aktivnosti, javlja se potreba za licima koja mogu odgovoriti zahtjevima nezavisnog i profesionalnog istraživanja prevara i argumentovanog dokazivanja tih radnji pred sudovima.

Osobe koje mogu odgovoriti na postavljene zahtjeve profesionalnog, nezavisnog i argumentovanog angažmana su računovodstveni forenzičari ili revizori forenzičari. Pored znanja i vještina u računovodstvu i reviziji, poznavanju tehnika i metoda friziranja finansijskih izvještaja, potrebno je i poznavanje postupaka dokazivanja u sudskim procesima.

Mnoštvo je definicija povezanih sa forenzičkom revizijom:

„aktivnost prikupljanja, verifikovanja, obrade, analiziranja i izvještavanja o podacima s ciljem dobijanja činjenica i dokaza koji mogu biti iskorišteni u sudsko-finansijskim sporovima nastalim uslijed kriminalnih radnji u finansijskim izvještajima i davanja preventivnih savjeta“.